Ebenezer Tutor Centre

EBENEZER TUTOR CENTRE

WELCOME

Hands-on Learning

We offer one-on-one learning, practical-based teaching methods, and a safe environment for our students. Homeschooling your children is a great way to learn the fundamentals of education. Learn more about the curriculum and philosophy of Ebenezer Tutor Centre, an educational centre with a homeschool touch!

WELKOM

Effektiewe Leer

Ons bied een-tot-een-leer, praktiese onderrigmetodes en 'n veilige omgewing vir ons studente aan. Tuisonderrig van u kinders is 'n uitstekende manier om die grondbeginsels van onderig te leer. Kom meer te wete oor die kurrikulum en filosofie van Ebenezer TutorSentrum, 'n opvoedkundige sentrum met 'n tuisskool-aanraking!

Ons is n klein groepie kinders wat onderrig ontvang volgens elke kind se eie behoefte en vordering. Ons is op n kleinhoewe waar die kinders vrye toegang het tot baie spasie om te speel en kind te wees.

Ons leer deur te speel en eksperimenteer en waar moontlik prakties te werk. Ons is ten volle tweetalig en verskaf al ons onderrig in beide tale soos individuele benodig.

Ons klassies is klein om individuele aandag te verseker. Ons klasgrootte wissel volgens die ouderdomme wat ons het, maar ons neem ‘n maksimum van 10 kinders per klas in.

We are a small group of children who receive education according to each child’s own need and progress. We are on a smallholding where the children have free access to plenty of space to play and be a child.

We learn by playing and experimenting and working practically when possible. We are fully bilingual and provide all our tuition in both languages as individually required.

Our classes are small to ensure individual attention. Our class size varies according to the ages we have, we take in a maximum of 10 children per class.

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.

~ Benjamin Franklin

ABOUT

Prinsipaal: Erieka van Rooyen

Na tien suksesvolle jare van tuisskool met my eie twee kinders, Charles Malherbe en Marieka Malherbe, het ek besluit om uit te reik na ander ouers wat graag hulle kinders wil tuisskool, maar weens verskeie redes nie self daartoe instaat is nie. Eben-ezer is plek waar kinders nog kan kindwees. Ons leer deur speel, ons bied baie praktiese onderrig om die akademiese werk beter te verstaan en ons almal werk hard aan ons doelwitte. Dit is my passie om 'n goeie opvoeding aan kinders te gee, in 'n veilige familie omgewing, en by Eben-ezer is hierdie visie daagliks deel van my lewe. Ek is geseënd om ‘n fantastiese span tutors aan my sy te hê.

Principal: Erieka van Rooyen

After ten successful years of homeschooling with my own two children, Charles Malherbe and Marieka Malherbe, I decided to reach out to other parents who would like to homeschool their children, but are not able to do so themselves due to various reasons. Eben-ezer is place where children can still be a child. We learn through play, we provide a lot of hands-on instruction to better understand the academic work and we all work hard towards our goals. It is my passion to give a good education to children, in a safe family environment, and at Eben-ezer, this vision is a daily part of my life. I am blessed to have a fantastic team of tutors by my side.

Charles Malherbe

Charles is 'n tuisskool gegradueerde, met onder andere GED® en 'n Nasionale Tegniese kwalifikasie agter die rug, wat albei kwalifikasie as tuisskolier verwerf het. Charles het baie kennis en ervaring om die kinders besig en aktief te hou, asook die ervaring met die verskillende alternatiewe leermetodes wat ek gebruik om die kinders te leer. Charles is ons Gr 7 tot Gr 9 Tutor.

Charles Malherbe

Charles is a homeschool graduate, with, among others, GED® and a National Technical qualification behind him, both qualifications obtained as a home scholar. Charles has a lot of knowledge and experience to keep the children busy and active, as well as the experience with the various alternative learning methods I use to teach the children. Charles is our Gr 7 to Gr 9 Tutor.

Marieka Malherbe

Self ‘n tuisskool gegradueerde, met Cambridge International, verwerf as ‘n tuisskolier agter die blad. Marieka is ons GED® Tutor. Marieka spog met ‘n Diploma in Engels en is tans besig met haar Diploma in Wiskunde. Marieka het baie kennis en ondervinding met verskeie leermetodes wat as tuisskolier bymekaar gemaak is.

Marieka Malherbe

Marieka is a homeschool graduate, with Cambridge International AS levels, acquired as a home scholar behind her. Marieka is our GED® Tutor. Marieka boasts a Diploma in English and is currently working towards her Diploma in Mathematics. Marieka has a lot of knowledge and experience with various learning methods gathered as a home scholar.

Claudene Smit

Claudene is 'n mamma van twee pragtige jong seuns. Sy spog met 'n Diploma in Onderrig . Claudene fokus daarop om gesonde beginsels in ons Intermediêre en Remediërende klas daar te stel. Hierdie beginsels lê die grondslag vir alle verdere studies. Claudene is ons Gr 4 tot 6 tutor, asook remediërende hulp.

Claudene Smit

Claudene is a mum of two lovely young boys. She boasts a Diploma in Education. Claudene focuses on establishing sound principles in our Intermediate and Remedial class. These principles lay the foundation for all further studies. Claudene is our Gr 4 to 6 tutor, as well as remedial assistance.

Dominique Dewing

Dominique is mamma van ‘n pragtige dogter en seun. Dominique bring a skatkis vol ondervinding in tutoring en spesiale behoeftes met kinders van verskeie ouderdomme. Sy spog ook met ‘n AECYC kwalifikasie, asook “Windows of opportunity – integration of the arts, language and math”. Dominique praat ook gebaretaal. Dominique is tans by ons Gr R tot Gr 3 groepie.

Dominique Dewing

Dominique is mum of a beautiful daughter and son. Dominique brings a treasure trove full of experience in tutoring and special needs with children of various ages. She also boasts an AECYC qualification, as well as "Windows of opportunity – integration of the arts, language and math". Dominique also speaks sign language. Dominique is currently with our Gr R to Gr 3 groupie.

WHAT OUR PARENTS SAY

*Due to confidentiality, I am not adding names of parents, children or any institutions that may have been named. Testimonials are from personal notes to the centre and on Google review

When the Atmosphere encourages learning, the learning is innevitable.

~ Elizabeth Foss